Hvorfor valgte du å bli karriererådgiver? 

Jeg har en grunnutdanning i sosialt arbeid innenfor barnevern, og det var gjennom jobben min i barnevern og i universitet at jeg fant veien til karriererådgiving. Jeg jobbet mye med veiledning innenfor barnevernet og i høyere utdanning. Gjennom det fant jeg interesse for veiledningsfeltet i møte med individer som ønsket endring og utvikling. Det er spennende å oppleve endring og utvikling i prosess med kandidatene.   

Jeg ser også viktigheten av å ha støtte fra en karriererådgiver, og jeg tror det bare blir mer viktig i forhold til at man i dag har så mange valgmuligheter man skal navigere i. Utviklingen innenfor karriereveiledningsfeltet har vært prioritert gjennom politiske føringer, for å sikre individ og samfunn. Gjennom utvikling av nasjonalt rammeverk for karriereveiledning har feltet utviklet seg med styrket fokus på tidlig innsats i karriereutvikling. Unge i grunnskolen skal sikres god kvalitet i karriererådgivning som legger gode forutsettinger for veivalg. Karriereveiledning i et livsløpsperspektiv skal sikre god kvalitet i veiledningen som blir gitt i alle overganger individet møter. Da er det fint å ha en karriererådgiver til å bistå i denne navigeringen.   

Hvorfor ønsket du å jobbe i Karrierehuset? 

Karrierehuset ser jeg som en bedrift med høy kompetanse – både innenfor bedriftsmarkedet og i det private markedet. Tjenestene vi tilbyr kan gis til privatpersoner som ønsker karriererådgivning eller kurs, der målet er styrket kompetanse eller kunnskap knyttet til karriereutvikling. Videre har Karrierehuset et mangfoldig tilbud innen rådgivning til bedrifter der bedriften har behov for støtte til utvikling og endring. Dette kan for eksempel omhandle omstilling, effektivisering eller teambuilding. Bredden i tjenestene, kompetansen blant de ansatte, samt profesjonaliteten kundene møter i kontakt med Karrierehuset, var det som spesielt trakk meg til Karrierehuset. Det å få lov til å være en del av denne bedriften gjør meg stolt som praktiserende karriererådgiver. Karrierehuset tar vare på sine ansatte gjennom faste møtepunkter og skaper omgivelser som er inkluderende og utviklende for meg som karriererådgiver.  

Jeg synes også tjenester Karrierehuset tilbyr i forhold til Persolog er veldig spennende. Persolog er et analyse-verktøy som brukes i analyser av individers atferdsstyrker og individers møte med omgivelsene rundt seg. Det er veldig spennende å kunne hjelpe individer til å se styrkene sine og utvikle ferdigheter med bakgrunn i Persolog som verktøy. Resiliens er også noe vi jobber med i Karrierehuset, som jeg synes er veldig spennende og viktig. Resiliens handler om at individer mestrer utfordringer/barrierer med indre styrke og videre har som mål å fremme mental helse.  

Hva er mest meningsfullt med jobben din? 

Igjen, så handler det om at kandidatene får hjelp til å kunne se styrkene sine og kompetansen i rådgivningsprosessen knyttet til karriereutvikling. Det å få lov til å ta del i utviklingsprosessen som en støttespiller er virkelig meningsfylt.

“Jeg blir på en måte et verktøy for kandidaten i dets egen prosess, der det ofte handler om å drøfte og reflektere rundt ulike styrker, kompetanser og utviklingsmuligheter kandidaten har som de kanskje ikke har tenkt på før eller har god nok kjennskap til. ” 

Når de tar kontakt er det fordi det er en endring i karrieren som gjør at de har behov for en å drøfte med, og den endringen som skjer i samarbeid med meg som rådgiver er spennende. Det er utvikling av ulike kompetanser og endringskompetanse/valgkompetanse, og det å kunne styrke det i prosessen sammen med individet er meningsfullt. Spesielt der man får tilbakemelding på at man som karriererådgiver fungerer og at individet får den endringen som individet selv ønsker, men også i grupper.  

 Jeg jobber ikke bare med individer, jeg har også jobbet med litt gruppebasert veiledning/rådgiving, spesielt hvis du er inne i bedrifter der du har en bestilling som handler om endring av arbeidsmiljøet – så er det meningsfullt å få grupper til å se styrkene i teamet og verdien av samarbeid til å nå målet. Fordi det som er målet i all omstilling, enten det er individbasert eller gruppebasert, er at det skal føre til en utvikling. 

Har du noen gode suksesshistorier fra rådgivningsprosessene dine? 

Suksess kan være mye, så det kommer litt an på hvordan man definerer det. Jeg har for eksempel hatt flere prosesser der folk som har vært preget av omstilling/nedbemanning, har kommet seg i ny jobb. Det er også en suksess å få tilbakemelding om at tjenestene som er tilbudt beskrives som bakgrunnen for at personen har kommet i ny jobb. Da har man nådd målet i forhold til bestillingen, men også i forhold til at prosessen har vært en kompetanseheving, spesielt med tanke på at kandidaten har fått fram styrkene sine og føler seg sikrere når de faktisk skal søke jobb, som igjen vil føre til fast jobb. Det er godt å ha med seg de historiene der man lykkes i forhold til bestillingen som ligger til grunn. 

“Det at kandidaten føler seg styrket og sikrere på seg selv er en suksess i seg selv, fordi gjennom rådgivningen har kandidater fått verktøy til å beskrive kompetansen og styrkene sine, og at de har reflektert rundt det.”  

 Jeg prøver spesielt å trekke frem det som er positivt ved kandidaten slik at vi kan bygge videre på det, spesielt i presentasjonsteknikk og intervjutrening. Man skal selvfølgelig også jobbe med utfordringene, men i en utfordring er det også noe positivt, og da synes jeg det er spennende å kunne bygge videre på det positive for å oppnå suksess hos kandidaten. 

Opplever du at kundene dine tenker annerledes rundt karrieren nå i pandemien? 

Ja. Spesielt i forhold til digital kompetanse. Det er mye fokus på det digitale og fokus på mulighetene det gir. Jeg opplever også at unge folk i tidlig 20-årene ønsker å utvikle kompetanse før de i det hele tatt har startet på en utdanning.  

“Gruppene som blir hardest rammet av pandemien, kanskje er de som ikke klarer å tilegne seg den styrken som trengs i forhold til det digitale og det å navigere med digitale verktøy.”

Det å styrke kompetansen på det digitale blir viktig framover – og her er det nok mange som tror det er de eldre som sliter mest, men også unge sliter her. Det vil dukke opp nye muligheter pga. digitalisering som gjør at man må være mer fleksibel, for eksempel med hjemmekontor. Bedrifter som ansetter, må også være mer fleksible – de ruster bla. opp de som skal ansettes i forhold til å kunne sitte på hjemmekontor. 

Struktur i hverdagen er også noe mange av mine kandidater må fokusere på nå. Det å ha en god plan i forhold til pandemisituasjon, enten du er arbeidsledig eller i jobb. Mye av den sosiale biten du tidligere hadde blir mer begrenset under pandemien, derfor blir det viktig å ha fokus på trivsel på individnivå, fordi psykisk helse er veldig viktig. Når man mister den fysiske kontakten man hadde, så kan det føre til mye ensomhet – Her kommer viktigheten av motstandskraft og resiliens inn igjen, dvs. det å kunne håndtere og gi individet gode verktøy selv om man sitter på hjemmekontor eller blir arbeidsledig.  

Nettverksbygging er også mer utfordrende i en pandemisituasjon for mange av kandidatene, fordi du har ikke den naturlige fysiske kontakten. Vi kan ikke samles, og når man ikke kan ha de samme arenaene som før å bygge nettverk på, så blir det utfordrende.  

 Hvem er kundene dine? 

 Jeg har en del kunder som ønsker veiledning innenfor studieteknikk, men også noen kandidater i videregående skole som skal velge studie og derfor trenger hjelp med valg av studieretning. Mer generelt er mange av kundene mine de som trenger rådgivning i forbindelse med forberedelse til en overgang, enten det er intervju, studieteknikk eller søknad til en jobb. I forbindelse med kunder som skal søke jobb, har jeg kunder som er i jobb og som vil skifte jobb, de som er nedbemannet som følge av omstilling i bedrift, eller arbeidssøkere. De fleste av kundemøtene mine er også individbasert rådgiving/veiledning, og der ønsker kundene mine å tilegne seg kompetanse innenfor det å stå styrket når de skal inn i noe nytt og å forberede seg i forkant, for eksempel i ny utdanning eller ny jobb. Men jeg har også drevet litt med gruppebasert rådgiving/veiledning – i den forbindelse skal jeg også etter hvert levere gruppekurs til privat videregående skole, stort sett privatister. Der er det elever som skal ta studiekompetansefag som bla. matte, engelsk og norsk, hvor en del av disse skal forbedre karakterene sine. I denne sammenheng skal jeg gi gruppekurs i studieteknikk.   

 – og hvorfor ønsker de rådgivning? 

Det handler om en ønsket endring der de møter utfordringer og barrierer i karriereutviklingen, som gjør at de har behov for en styrking av kompetanse i forhold til det de skal inn i – enten det er studier eller jobb.   

Hva er dine beste anbefalinger for de som nå står utenfor arbeidsmarkedet? 

  1. Det er viktig å orientere seg i markedet. Du må vise at du er på jobbjakt og du må utforske nettverket du har.
  2. Gjør research på hva som er etterspurt, men vær aktiv i forhold til bransjer/bedrifter du ønsker å jobbe i – og ta kontakt! Gjør spesielt research i forhold til det du ønsker å jobbe med.
  3. Det kan være en god idé å sende åpne søknader til bedrifter du vil jobbe for, men gjør deg attraktiv på en slik måte at du møter firmaet sitt behov.
  4. Hvis du står utenfor arbeid, så er det viktig å ha god struktur i hverdagen. Gjør jobbsøket til en jobb! Og planlegg. Sett opp en plan for dagen som om det skulle vært en jobb.
  5. Benytt deg av profesjonell hjelp, som for eksempel karriererådgivning, spesielt der du trenger hjelp, bla. i forhold til styrking av jobbsøkerprosessen eller beskrivelse av kompetanse. Ha fokus på utfordringer i prosessen din, og da er det fint å kunne ha en rådgiver til å hjelpe deg med å utforske muligheter og komme over de utfordringene som man ser som barrierer.
  6. Hvis man står utenfor arbeid, kan det være lurt å øke kompetanse hvis du har mulighet, for eksempel ta mer utdanning hvis du ser at det kan være med på å styrke deg.  

 

Hei! Jeg heter Heidi  og jobber som Karriererådgiver. Jeg har lang og bred erfaring med rådgivning knyttet til mestring av overganger og endringsprosesser samt solid kunnskap innenfor studiemestring, overganger og valg av utdanning. Jeg brenner for at nettopp du skal lykkes. Ønsker du at jeg skal bistå deg i veien mot ny jobb, et karriereskifte eller studievalg? Da kan du bestille en rådgivningstime med meg her

Bestill en time med meg

Del dette innlegget